Зам.-ректор по научноизследователската дейност

тел.: 064 884 131
e-mail: drstavreva@yahoo.com